การใช้ความเย็น เพื่อการพัฒนาหรือรักษาสุขภาพ [Cold Thermogenesis (CT)]

รักษาด้วยความเย็น หรือ Cold Thermogenesis (CT)

การใช้ความเย็น เพื่อการพัฒนาหรือรักษาสุขภาพ โดย NuEnG KetoDaddy